Disclaimer

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Highlight Delft

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis  gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Stichting Highlight Delft: De rechtspersoon Stichting Highlight Delft zoals gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van  Koophandel met de volgende bedrijfsgegevens:

● KvK-nummer: 75709961

Afnemer:  De wederpartij van Stichting Highlight Delft, handelend in de uitoefening van beroep of  bedrijf, waaraan Stichting Highlight Delft zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan Stichting Highlight Delft in  voorkomend geval diensten verricht.  Overeenkomst: De overeenkomst tussen Stichting Highlight Delft en afnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Stichting Highlight Delft en  afnemer, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stichting Highlight Delft en  afnemer waarop Stichting Highlight Delft deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van  deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met  Stichting Highlight Delft, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze  uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4  De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van afnemer wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of  vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden  volledig van toepassing. Stichting Highlight Delft en afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde  nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling  in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming  overeenkomst

3.1 Ieder door Stichting Highlight Delft gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die  offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2  De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen  van overheidswege.

3.3 Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door afnemer verstrekte informatie,  waarbij Stichting Highlight Delft mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Afnemer staat in  voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4 De overeenkomst tussen Stichting Highlight Delft en afnemer komt tot stand op een van de  navolgende wijzen en tijdstippen:

  • hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment  waarop een door Stichting Highlight Delft gedaan aanbod door afnemer uitdrukkelijk  schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;
  • hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment  waarop Stichting Highlight Delft de aan afnemer toegestuurde en door deze voor akkoord  ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;
  • hetzij, op het moment waarop Stichting Highlight Delft op verzoek van afnemer met de  uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze  en/of op een ander tijdstip is tot stand gekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1  Stichting Highlight Delft zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij  staat in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

4.2  De door Stichting Highlight Delft opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als  fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht Stichting Highlight Delft niet tot enige  schadevergoeding en geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Stichting Highlight Delft.

4.3  In geval van niet tijdige levering dient Stichting Highlight Delft in gebreke te worden gesteld door  afnemer, alvorens in verzuim te kunnen geraken.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Highlight Delft  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. “Bij inschakeling van  derden blijft Stichting Highlight Delft volledig verantwoordelijk voor de werkzaamheden van die derden.

4.4 De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Stichting Highlight Delft aangeeft dat deze  noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze  noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Stichting Highlight Delft worden  verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan  Stichting Highlight Delft zijn verstrekt, heeft Stichting Highlight Delft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te  schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke  tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

Arikel 5: Levering

5.1  Indien de dienstverlening (gedeeltelijk) bestaat uit de levering van producten of dienst van derden dan gelden voor dit product en bijkomende diensten de algemene  voorwaarden van deze partijen.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.  Stichting Highlight Delft is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van  wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.2  Voorts is Stichting Highlight Delft gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het  moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten  zijn gestegen.

Artikel 7: Betaling

7.1  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Stichting Highlight Delft aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening  is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting  niet op.

7.2  Indien afnemer in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is  de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is dan een rente verschuldigd gelijk aan de  geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige  bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de afnemer  zijn de vorderingen van Stichting Highlight Delft op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

7.4 Stichting Highlight Delft heeft het recht de door afnemer gedane betalingen te laten strekken in de  eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en  tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Stichting Highlight Delft kan, zonder daardoor  in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde  voor de toerekening aanwijst. Stichting Highlight Delft kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,  indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden  voldaan.

7.5  Stichting Highlight Delft is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere  leveringen aan afnemer stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met  Stichting Highlight Delft gesloten overeenkomsten volledig is voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1  Alle door Stichting Highlight Delft geleverde zaken blijven eigendom van Stichting Highlight Delft totdat afnemer  alle verplichtingen uit alle met Stichting Highlight Delft gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit  ter beoordeling van Stichting Highlight Delft.

8.2  Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te  verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3  Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel  rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Stichting Highlight Delft zo snel als  redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4 Door Stichting Highlight Delft geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde  onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale  bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval  van doorverkoop verplicht afnemer zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te  leveren.
8.4  Voor het geval dat Stichting Highlight Delft zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil  uitoefenen, geeft de afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan  Stichting Highlight Delft of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de  eigendommen van Stichting Highlight Delft zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1  Alle in redelijkheid door Stichting Highlight Delft in verband met de niet- of niet tijdige nakoming  door de afnemer van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en  buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de afnemer.

9.2  Afnemer is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 10: Klachten, reclames

10.1 Klachten dienen door de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden  gemeld aan Stichting Highlight Delft. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de  klacht te bevatten, zodat Stichting Highlight Delft staat is adequaat te reageren.

10.2 Indien een klacht gegrond is, is Stichting Highlight Delft bevoegd naar eigen keuze hetzij het  factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te  leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere  uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3 Indien de afnemer niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd,  vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover  hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de afnemer gehouden, indien hij van oordeel  is of blijft dat Stichting Highlight Delft de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft  uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd-  onverwijld schriftelijk aan Stichting Highlight Delft kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken  binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één  jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij  gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de  hiervoor bedoelde termijn.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

12.1 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens Stichting Highlight Delft voldoet, indien afnemer in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan  hem is verleend, indien het bedrijf van afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag  op zaken van afnemer wordt gelegd, dan wel indien afnemer onder bewind of curatele wordt  gesteld, heeft Stichting Highlight Delft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens afnemer op te  schorten dan wel de overeenkomst met afnemer, zonder enige ingebrekestelling of  gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel  of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van Stichting Highlight Delft,  waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1 Indien Stichting Highlight Delft aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot  hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2  De aansprakelijkheid van Stichting Highlight Delft voor schade van de afnemer, welke is veroorzaakt  door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt  tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door Stichting Highlight Delft aan de afnemer in rekening is gebracht  voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak  van de schade is gelegen. De eventueel door Stichting Highlight Delft aan de afnemer verschuldigde  schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid  van Stichting Highlight Delft in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het  bedrag van euro 1.000,= voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou  verlenen. Op het voorgaande kan een uitzondering gemaakt worden in geval van ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove  onzorgvuldigheid van Stichting Highlight Delft. Onder Stichting Highlight Delft zijn in deze en de volgende bepalingen van  dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de  opdracht ingeschakelde derden.

13.3  Stichting Highlight Delft is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de afnemer  niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze  schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van  Stichting Highlight Delft.

13.4 Stichting Highlight Delft is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen  of nalaten van door afnemer bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die  schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van  Stichting Highlight Delft.

13.5  Stichting Highlight Delft is overigens steeds bevoegd de schade van afnemer zoveel mogelijk te  beperken of ongedaan te maken, waartoe afnemer alle medewerking zal verlenen.

13.6  Afnemer is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te  beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

13.7 Stichting Highlight Delft is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen  gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het  voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove  onzorgvuldigheid van Stichting Highlight Delft.

Artikel 14: Vrijwaringen

14.1 De afnemer vrijwaart Stichting Highlight Delft voor aanspraken van derden met betrekking tot  rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die  bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2 Afnemer vrijwaart Stichting Highlight Delft voor aanspraken van derden terzake van schade, welke  verband houdt met of voortvloeit uit de door Stichting Highlight Delft uitgevoerde overeenkomst, indien en  voor zover Stichting Highlight Delft daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de afnemer  aansprakelijk is.

Artikel 15: Overmacht

15.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe  gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun  rekening komt.

15.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen  daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,  niet-voorzien, waarop Stichting Highlight Delft geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Stichting Highlight Delft niet  in staat is de verplichtingen na te komen.

15.3 In geval van overmacht kan afnemer geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

15.4 Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum  of termijn, heeft afnemer het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van  een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd  zijn; deze dienen aan Stichting Highlight Delft te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze  algemene voorwaarden.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

16.1 De rechter in de vestigingsplaats van Stichting Highlight Delft is bij uitsluiting bevoegd van geschillen  kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

16.2 Alle rechtsverhoudingen tussen Stichting Highlight Delft en de afnemer waarop deze algemene  voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens  Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 17: Intellectueel eigendom en  vertrouwelijkheid

17.1 De intellectuele eigendomsrechten op de resultaten komen bij afnemer te liggen.

17.2 De resultaten worden als vertrouwelijke informatie gezien. Stichting Highlight Delft dient zorgvuldig  en vertrouwelijk met deze informatie om te gaan.

17.3 Na afronding van een opdracht of bij het aangaan van een licentieovereenkomst is  Stichting Highlight Delft gerechtigd de naam van de afnemer + doorlink op te nemen in de portfolio van Stichting Highlight Delft  op haar website.

17.4 Stichting Highlight Delft zal, na goedkeuren van afnemer, content produceren indien Stichting Highlight Delft dit denkt  in te kunnen zetten voor de marketing van Stichting Highlight Delft betreffende een traject met afnemer.  Stichting Highlight Delft gebruikt deze content om te publiceren op haar website en/of haar andere online en  social kanalen. De geproduceerde content wordt door Stichting Highlight Delft actief ingezet voor  marketingdoeleinden.